, , ,

دانلود رایگان جزوه خواص سنگ دکتر شفیعی

/
عنوان : جزوه ی خواص سنگ دکتر شفیعی صفحه :197 …
محاسبات عددی
, , , ,

پروژه محاسبات عددی نوشته شده با متلب

/
عنوان: پروژه محاسبات عددی نوشته شده با متلب موّلف: نفتی.آی آر …
جزوه پتروفیزیک
, , ,

جزوه پتروفیزیک و چاه نگاری دکتر امین شهیدی

/
عنوان:جزوه چاه نگاری و پتروفیزیک استاد درس: دکتر امین شهیدی مولف: مهن…