برای دانلود مقالات بانک مقاله سایت، باید اکانت ویژه تهیه نمایید یا وارد حساب کاربری ویژه خود شوید.

عنوان مقالهلینک صفحه مقالهسایت مرجعسال انتشار مقالهلینک دانلود
Estimating Layers Deliverability in Multi-Layered Gas Reservoirs Using Artificial Intelligenceلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Hybrid Artificial Intelligence Method for the Optimization of Integrated Gas Production Systemلینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
A New Method for Gas Well Deliverability Potential Estimation Using MiniDST and Single Well Modeling: Theory and Examplesلینکonepetro2008[vip-members]دانلود[/vip-members]
Zeta-Potential Investigation and Experimental Study of Nanoparticles Deposited on Rock Surface To Reduce Fines Migrationلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Computer Modeling and Simulation of High Frequency Vibration Recovery Enhancement Technology in Low-Permeability Reservoirsلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Mobilization of Entrapped Organic Fluids by Elastic Waves and Vibrationsلینکonepetro2008[vip-members]دانلود[/vip-members]
Relative-Permeability Measurements: An Overviewلینکonepetro1988[vip-members]دانلود[/vip-members]
الگوريتم محاسباتي پايدار براي انجام محاسبات تعادلي و رفتار فازي سيستمهاي هيدروكربني و كاربرد آن در شبيهسازي مخازن شكافدار1392[vip-members]دانلود[/vip-members]
عملكرد برداشت نفت از مخازن نسبتا شكافدار توسط آشام موئينگي1392[vip-members]دانلود[/vip-members]
چالشهاي مدلسازي آزمايشگاهي فرايند ذخيره سازي گاز در يك مخزن شكافدار گاز ميعاني1392[vip-members]دانلود[/vip-members]
چالش هاي پي ش روي مديريت صيانتي مخازن شكافدار1392[vip-members]دانلود[/vip-members]
بررسي تاثير جريان غيردارسي بر روي رفتار فشاري مخازن شكافدار1392[vip-members]دانلود[/vip-members]
Enhancing Oil Recovery through Application of Ultrasonic Assisted Waterfloodingلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Experimental Investigation of Formation Damage Reduction: Mud Cake Removal and Mud Filtration Treatment using Ultrasonic Wave Radiation
لینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Support Vector Machine Model: A New Methodology for Stuck Pipe Predictionلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
The Optimal Range of the Nitrogen-Injection Rate in Shale-Gas Well Drillingلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Calculations of Equivalent Circulating Density in Underbalanced Drilling Operationsلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Simple Transient Flow Model for MPD and UBD Applicationsلینکonepetro2014[vip-members]دانلود[/vip-members]
Fit-for-Purpose Modeling for Automation of Underbalanced Drilling Operationsلینکonepetro2014[vip-members]دانلود[/vip-members]
New Analytical Model for Predicting the Unstable Zone Around the Boreholeلینکonepetro2014[vip-members]دانلود[/vip-members]
Using Neural Networks for Prediction of Formation Fracture Gradientلینکonepetro2000[vip-members]دانلود[/vip-members]
Characterizing Hydrocarbon Plus Fractions [vip-members]دانلود[/vip-members]onepetro1983[vip-members]دانلود[/vip-members]
Validation of Splitting the Hydrocarbon plus Fraction First step in tuning Equation-of-Stateلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Improved Characterization of Heptanes-Plus Fractions of Light Crudesلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Relative-Permeability Measurements: An Overviewلینکonepetro1988[vip-members]دانلود[/vip-members]
Simulation and Optimization of Continuous Gas Lift System in Aghajari Oil Fieldلینکonepetro2001[vip-members]دانلود[/vip-members]
Properties of Linear Waterfloodsلینکonepetro1953[vip-members]دانلود[/vip-members]
The Influence of Capillary Pressure when Determining Relative Permeability from Unsteady-State Corefloods
لینکonepetro1992[vip-members]دانلود[/vip-members]
An Introduction to Extendable Draft Platform (EDP)
لینکonepetro2004[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effect of Methane Co-Injection in SAGD--Analytical and Simulation Studyلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Experimental Evaluation of Heated Vapex Process لینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Experimental Investigation of Low Salinity Hot Water Injection to Enhance the Recovery of Heavy Oil Reservoirsلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Quantifying petrophysical uncertantiesلینکonepetro2005[vip-members]دانلود[/vip-members]
NEW SLIMLINE ELECTROMAGNETIC CASING INSPECTION TECHNOLOGYلینکonepetro2004[vip-members]دانلود[/vip-members]
Factors Affecting Waterflood Pattern Performance and Selectionلینکonepetro1960[vip-members]دانلود[/vip-members]
Memory magnetic imaging defectoscopyلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Influence of Nanomaterials in Oilwell Cement Hydration and Mechanical Propertiesلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Electromagnetic Casing Inspection Tool for Corrosion Evaluationلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
A New Approach for Numerical Modeling of Hydraulic Fracture Propagation in Naturally Fractured Reservoirsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
East Texas Hydraulic Fracture Imaging Project: Measuring Hydraulic Fracture Growth of Conventional Sandfracs and Waterfracsلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Modeling Simultaneous Growth of Multiple Hydraulic Fractures and Their Interaction With Natural Fracturesلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
Asphaltene Prediction and Prevention: A Strategy To Control Asphaltene Precipitationلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Utilization of Polymer Linkage Specific Enzymes to Degrade HEC Polymer in Water Based Drilling and Gravel Packing Fluidsلینکonepetro1996[vip-members]دانلود[/vip-members]
An Evaluation of Prudhoe Bay Horizontal and High-Angle Wells After 5 Years of Productionلینکonepetro1994[vip-members]دانلود[/vip-members]
Heterogeneity, Geostatistics, Horizontal Wells, and Blackjack Pokerلینکonepetro1995[vip-members]دانلود[/vip-members]
New Treatment for Removal of Mud-Polymer Damage in Multilateral Wells Drilled Using Starch-Based Fluidsلینکonepetro2000[vip-members]دانلود[/vip-members]
Coiled Tubing Drilling Practices at Prudhoe Bayلینکonepetro1996[vip-members]دانلود[/vip-members]
UNDERBALANCED DRILLING WITH COILED TUBING AND WELL PRODUCTIVITYلینکonepetro1994[vip-members]دانلود[/vip-members]
Drilling optimization- A Review of process changesلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Technique for Accurate Bit Programming and Drilling Performance Optimizationلینکonepetro1986[vip-members]دانلود[/vip-members]
Novel Applications of Distributed Temperature Measurements to Estimate Zonal Flow Rate and Pressure in Offshore Gas Wellsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
The Effects of Mud-Filtrate Invasion on the Interpretation of Induction Logsلینکonepetro1988[vip-members]دانلود[/vip-members]
Challenges in Scale Inhibitor Treatments in Multilateral Complex Wells - A Production Engineering Perspective with Case Studyلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Thermodynamic Modelling for Prediction of Asphaltene Deposition in Live Oilsلینکonepetro1995[vip-members]دانلود[/vip-members]
Measurement and Modeling of Asphaltene Precipitation (includes associated paper 23831 )لینکonepetro1990[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Neural Network Model for Prediction of Liquid Holdup in Two-Phase Horizontal Flowلینکonepetro2002[vip-members]دانلود[/vip-members]
Prediction of the Hydrocarbon Saturation in Low Resistivity Formation via Artificial Neural Networkلینکonepetro2004[vip-members]دانلود[/vip-members]
Characterization of Surfactant Stabilized Nanoemulsion and Its Use in Enhanced Oil Recoveryلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
IVlodelling of Emulsion Flow In Porous Mediaلینکonepetro1995[vip-members]دانلود[/vip-members]
Comparison Between Micro-Emulsion and Surfactant Solution Flooding Efficiency for Enhanced Oil Recovery in TinFouye Oil Fieldلینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
In-situ Combustion in the Lower Hospah Formation, McKinley County New Mexico لینکonepetro1998[vip-members]دانلود[/vip-members]
Water-in-Oil emulsions: flow in porous media and EOR potentialلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Foams and Emulsions Stabilized With Nanoparticles for Potential Conformance Control Applicationsلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
Generation of Nanoparticle-Stabilized Emulsions in Fracturesلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effects of Nano-Particles (AL, AL2O3, CU, CUO) in Emulsion Treatment and Separation لینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Nanoparticle-Stabilized Emulsions for Applications in Enhanced Oil Recoveryلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Case History of South Belridge, California, In-Situ Combustion Oil Recovery لینکonepetro1992[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Comparative Study of Emulsion Flooding and other IOR Methods for Heavy Oil Fieldsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Expansion of a Successful In-Situ Combustion Pilot in the Midway Sunset Field لینکonepetro1987[vip-members]دانلود[/vip-members]
Spectral Noise Logging Data Processing Technologyلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Model-Based Approach to Assist Operation of a Gas-Constrained Multizone Intelligent Completion in the Ness Formationلینکonepetro2001[vip-members]دانلود[/vip-members]
Production Experience From Smart Wells in the Oseberg Fieldلینکonepetro2000[vip-members]دانلود[/vip-members]
Factors Affecting Coking in Heavy Oil Cores, Oils and SARA Fractions Under Thermal Stress لینکonepetro1993
[vip-members]دانلود[/vip-members]
Experience With Cyclic In Situ Combustion In Albaniaلینکonepetro1999
[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Canadian Perspective On In Situ Combustionلینکonepetro1999[vip-members]دانلود[/vip-members]
Experimental and Analytical Analysis of In Situ Combustion Process on B. Kozluca Heavy Oil لینکonepetro2000[vip-members]دانلود[/vip-members]
Modeling of Elemental Sulfur Deposition In Sour-Gas Petroleum Pipelinesلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Solubility of Sulfur in Hydrogen Sulfide and Sour Gasesلینکonepetro1980[vip-members]دانلود[/vip-members]
An Improved Triple-Porosity Model for Evaluation of Naturally Fractured Reservoirsلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Equilibrium in the Methane-Carbon Dioxide-Hydrogen Sulfide-Sulfur Systemلینکonepetro1960[vip-members]دانلود[/vip-members]
New Correlations To Predict Non-Darcy Flow Coefficients at Immobile and Mobile Water Saturationلینکonepetro1994[vip-members]دانلود[/vip-members]
Sulfur Solubility in Sour Gasلینکonepetro1988[vip-members]دانلود[/vip-members]
Vital Role of Nanotechnology and Nanomaterials in the Field of Oilfield Chemistryلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Technical Evaluation of Secondary Oil Recovery Methods, A Case Study on One of the Iranian HPHT Carbonate Reservoirs لینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
The Use of High-Performance Spacers for Zonal Isolation in High-Temperature High-Pressure Wellsلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Dimensionless Capillary Pressure Function for Imbibition Derived From Pore-Scale Modeling in Mixed-Wet-Rock Imagesلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Experimental Investigation of Formation Damage Reduction: Mud Cake Removal and Mud Filtration Treatment using Ultrasonic Wave Radiationلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Laboratory Evaluation of PDC Drill Bits Under High-Speed and High-Wear Conditionsلینکonepetro1981[vip-members]دانلود[/vip-members]
Inundation effect of wave forces on jack-up platformsلینکonepetro2001[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effects of Important Factors on Alkali/Surfactant/Polymer Floodingلینکonepetro1998[vip-members]دانلود[/vip-members]
ASP Flood Pilot in Jhalora (K-IV), India - A Case Studyلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Design of a Surfactant/Polymer Process in a Hard Brine Context: A Case Study Applied to Bramberge Reservoirلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Surfactant Flooding With Hard Water: A Case Study Solved by HLB Gradientلینکonepetro1987[vip-members]دانلود[/vip-members]
Surfactant Flooding: Technical and Economical Conditions To Succeedلینکonepetro1994[vip-members]دانلود[/vip-members]
Steam Flooding of Naturally Fractured Reservoirs: Basic Concepts and Recovery Mechanismsلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Block Model for Growth of Steam-Heated Zone in Oil-Bearing Naturally Fractured Carbonate Reservoirsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Strategy for Attacking Excess Water Productionلینکonepetro2001[vip-members]دانلود[/vip-members]
Investigation of Sulfide Scavengers in Well-Acidizing Fluidsلینکonepetro2002[vip-members]دانلود[/vip-members]
Development and Field Application of a New Hydrogen Sulfide Scavenger for Acidizing Sour-Water Injectorsلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Solids-Free HS Scavenger Improves Performance and Operational Flexibilityلینکonepetro1999[vip-members]دانلود[/vip-members]
Advanced Casing Design Against Stress Corrosion Cracking of Grade P-110 Casing in Lignosulfonate Mudلینکonepetro1992[vip-members]دانلود[/vip-members]
DIFFICULTIES IN THE USE OF NACE MR0175/ISO 15156لینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
ISO 15156/NACE MR0175 - A New International Standard for Metallic Materials for Use in Oil and Gas Production in Sour Environmentsلینکonepetro2003[vip-members]دانلود[/vip-members]
First Implementation of CRA Casing in Sour HPHT Reservoirs in Deep Wells in Kuwaitلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Aluminum Alloys for Casing and Tubingلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Evaluation of Mechanical Performance and Stress-Corrosion-Cracking Resistance of Post Expanded Carbon Steel and CRA Casing Gradesلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
An Expert Advisor Program for SSC and NACE MR-01-75لینکonepetro1991[vip-members]دانلود[/vip-members]
Burst and Collapse Responses of Production Casing in Thermal Applicationsلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Carbon Dioxide Corrosion of a Casing Steel- Effect of Environments and Temperatureلینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
Evaluation Of Fitness-For-Purpose Test Environments For Sulfide Stress Cracking Tests Of Casing Steelsلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Casing Design With Flowing Fluidsلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Assessment of Corrosion and Mechanical Properties Degradation of Pipeline Steel After Long Term Service in High Sour Gas-Field Environmentsلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Calibration of Casing/Tubing Design Criteria by Use of Structural Reliability Techniquesلینکonepetro1999[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effect of Stress-Concentration Factors Caused By Corrosion on Production-String Designلینکonepetro2005[vip-members]دانلود[/vip-members]
Real World Implementation of QRA Methods in Casing Designلینکonepetro1998[vip-members]دانلود[/vip-members]
Load and Resistance Factor Design Case Historiesلینکonepetro1995[vip-members]دانلود[/vip-members]
Reliability-Based Design And Application Of Drilling Tubularsلینکonepetro1994[vip-members]دانلود[/vip-members]
What Is a Sour Environment?لینکonepetro1990[vip-members]دانلود[/vip-members]
Calculation of Water Influx for Bottomwater Drive Reservoirs لینکonepetro1988[vip-members]دانلود[/vip-members]
Water-influx Modeling of the Svartsengi Geothermal Field, Iceland لینکonepetro1987[vip-members]دانلود[/vip-members]
SS: Unlocking the Unconventional Oil and Gas Reservoirs: The Effect of Laminated Heterogeneity in Wellbore Stability and Completion of Tight Gas Shale Reservoirsلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
Near-salt Stress And Wellbore Stability: A Finite-element Study And Its Applicationلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Improving Sub Salt Wellbore Stability Predictions Using 3D Geomechanical Simulationsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
1626-G - An Improved Method for Calculating Water Influxلینکonepetro1960[vip-members]دانلود[/vip-members]
Prediction of Water Influx of Edge-Water Drive Reservoirs Using Nonparametric Optimal Transformations لینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Leak Detection by Temperature and Noise Loggingلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Comprehensive hazard identification in rock engineering using interaction matrix mechanism pathwaysلینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
Sand Production Prediction Review: Developing an Integrated Approach
لینکonepetro1991
[vip-members]دانلود[/vip-members]
Correct Production Rates Eliminate Sand Production in Directional Wells
لینکonepetro1995
[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Predictive Model for Sand Production in Poorly Consolidated Sands
لینکonepetro2011
[vip-members]دانلود[/vip-members]
A 4D Synchrotron X-Ray-Tomography Study of the Formation of Hydrocarbon- Migration Pathways in Heated Organic-Rich Shaleلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Dukhan Field Multiwell Corrosion Studyلینکonepetro1991[vip-members]دانلود[/vip-members]
Statistical Forecast Models To Determine Retrograde Dew Pressure and C7+ Percentage of Gas Condensates on Basis of Production Test Data of Eastern Venezuelan Reservoirsلینکonepetro2001[vip-members]دانلود[/vip-members]
Characterization of the Plus Fraction and Prediction of the Dewpoint Pressure for Gas Condensate Reservoirsلینکonepetro2001[vip-members]دانلود[/vip-members]
New Correlations for Dew-Point Pressure for Gas Condensateلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Novel Graphical Method for Determining Dewpoint Pressures of Gas Condensatesلینکonepetro1996[vip-members]دانلود[/vip-members]
Intelligent Well Completionsلینکonepetro2003[vip-members]دانلود[/vip-members]
Application of a Multisegment Well Model to Simulate Flow in Advanced Wellsلینکonepetro1998[vip-members]دانلود[/vip-members]
Representation of a Horizontal Well in Numerical Reservoir Simulationلینکonepetro1993[vip-members]دانلود[/vip-members]
Interpretation of Well-Block Pressures in Numerical Reservoir Simulation(includes associated paper 6988 )لینکonepetro1978[vip-members]دانلود[/vip-members]
Dynamic Optimisation Analyses Of The Piping Of Two Large Underground Gas Storage Reciprocating Compressorsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Fractional-Flow Theory of Foam Displacements With Oilلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
Advanced Screening Technologies for the Selection of Dense CO2 Foamingلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effective and Eco-Efficient Pipe Inspection in Heavy Mud Environment Using Induced Electro-Magnetic Measurement (EMDS)لینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Outer Concentric String Casing Damage Evaluation: Advancements in Electromagnetic Inspection Data Interpretation for Common North Slope Well Completionsلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
From Oil-Prone Source Rock to Gas-Producing Shale Reservoir – Geologic and Petrophysical Characterization of Unconventional Shale-Gas Reservoirsلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Database of CO2 Emission Sources and Analysis of Geological Structures for a Carbon Sequestration Project in Iranلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
VERTILOG - A DOWN-HOLE CASING INSPECTION SERVICEلینکonepetro1997[vip-members]دانلود[/vip-members]
The Effect of Drillpipe Rotation on Pressure Losses and Fluid Velocity Profile in Foam Drillingلینکonepetro2008[vip-members]دانلود[/vip-members]
Innovative Logging Tool Using Noise Log and High Precision Temperature Help to Diagnoses Complex Problems
لینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Supplement to SPE 27588, Identification of Well-Test Interpretation Models by Use of Higher Order لینکonepetro1995[vip-members]دانلود[/vip-members]
Higher-Order Neural Networks in Petroleum Engineeringلینکonepetro1994[vip-members]دانلود[/vip-members]
drilling optimization using new directional drilling technologyلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
implementation of rop management process in qatar north fieldلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Application of New Hole Cleaning Optimization Method within All Ranges of Hole Inclinationsلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
integreated wellbore stability analysis for well trajectory optimization and field development in the west kazakhestan field لینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
stuck pipe prevention solution in deep gas drilling ,new approachلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Optimization of Hole Cleaning and Cutting Removal in Vertical, Deviated and Horizontal Wellsلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
,ptimized reservoir development using high angle wells, el furried field , venezuelaلینکonepetro2001[vip-members]دانلود[/vip-members]
Hydraulics Optimization for Efficient Hole Cleaning in Deviated and Horizontal Wellsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
controlling well path trajectory with rate of penetration modulingلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Numerical Model for Multiphase Flow on Oil-Production Wellsلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Characterization of Surfactant Stabilized Nanoemulsion and Its Use in Enhanced Oil Recoveryلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Using In-Situ Stress and Permeability Thickness Profiles To Design the Well Completionلینکonepetro1991[vip-members]دانلود[/vip-members]
Roller-Bit Penetration Rate Response as a Function of Rock Properties and Well Depthلینکonepetro1986[vip-members]دانلود[/vip-members]
Penetration Rate Performance of Roller Cone Bitsلینکonepetro1987[vip-members]دانلود[/vip-members]
Economic Assessment of Applying Advances in Fracturing Technologyلینکonepetro1994[vip-members]دانلود[/vip-members]
The Role of In-situ Rock Stresses And Mud Pressure On the Penetration Rate of PDC Bitsلینکonepetro1989[vip-members]دانلود[/vip-members]
Fracture Gradient Prediction and Its Application in Oilfield Operationsلینکonepetro1969[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effect of Burial History on the Subsurface Horizontal Stresses of Formations Having Different Material Propertiesلینکonepetro1981[vip-members]دانلود[/vip-members]
Wettability Alteration in High-Temperature and High-Salinity Carbonate Reservoirsلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Influence of Temperature on Wettability Alteration of Carbonate Reservoirsلینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Combined Experimental and Theoretical Investigation on Application of Wettability Modifiers in Gas-Condensate Reservoirsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Dependency of Wettability Alteration on Hydrocarbon Composition and Interfacial Tension in Gas/Condensate Systemsلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Optimization of Fluorinated Wettability Modifiers for Gas-Condensate Carbonate Reservoirsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Molecular Modeling and Its Application to Developing Chemicals for Wettability Alteration to Gas-wetnessلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
PVT Characterization of a Gas Condensate Reservoir and Investigation of Factors Affecting Deliverabilityلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Compositional Simulation of Condensate Banking Inside Hydraulic Fractures Coupled with Reservoir Geomechanicsلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Wellbore Liquid Blockage in Gas-Condensate Reservoirsلینکonepetro1998[vip-members]دانلود[/vip-members]
Performance of Horizontal Wells in Gas Condensate Reservoirs: Hassi R’Mel Field, Algeria لینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
On Application of Horizontal Wells to Reduce Condensate Blockage in Gas Condensate Reservoirsلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Characterization of a Carbonate Reservoir With Pressure-Transient Tests and Production Logs: Tengiz Field, Kazakhstanلینکonepetro2001[vip-members]دانلود[/vip-members]
Corrosion Effects of Hydrogen Sulphide and Carbon Dioxide in Oil Productionلینکonepetro1955[vip-members]دانلود[/vip-members]
Investigation of Wettability Alteration and Oil-Recovery Improvement by Low-Salinity Water in Sandstone Rockلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
A New Method for Effective Reservoir Recognition Using Principal Component Analysis of Conventional Well-logging Interpretation in Fractured Complex Lithologic Reservoirلینکonepetro1999[vip-members]دانلود[/vip-members]
A New Method of Gas-Bearing Zone Identification by Well Loggingلینکonepetro1986[vip-members]دانلود[/vip-members]
New Logging While Drilling Ranging and Formation Evaluation Techniqueلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
A New Method for Improving LWD Logging Depthلینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
Production Logging in Horizontal Wells: Different Deployment and Data Acquisition Methodologies in Openhole and Cased Completionsلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Alteration of Sand Wettability by Corrosion Inhibitors and Its Effect on Formation of Sand Depositsلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Increasing Oil Recovery from Heavy Oil Waterfloodsلینکonepetro2008[vip-members]دانلود[/vip-members]
Water Injection Patterns Optimization Approach on High-Viscous Oil in Russkoye Fieldلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Production Technology Selection for Iranian Naturally Fractured Heavy Oil Reservoirsلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Application of the SAGD to an Iranian Carbonate Heavy-Oil Reservoirلینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
Waterflood Design (Pattern, Rate, and Timing) لینکonepetro1982[vip-members]دانلود[/vip-members]
Application of Thermal Recovery and Waterflood to Heavy and Extra-heavy Oil Reservoirs: Analog Knowledge from More Than 120 Clastic Reservoirsلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Experimental and Theoretical Investigation of Two-Phase Flow in Horizontal Wellsلینکonepetro1992[vip-members]دانلود[/vip-members]
Dynamic Model for Stiff String Torque and Dragلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Torque and Drag Modeling: Advanced Techniques and Troubleshootingلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Comparing the Results of a Full-Scale Buckling Test Program to Actual Well Data: A New Semi-Emprical Buckling Model and Methods of Reducing Buckling Effectsلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Ten Year Evolution and Field History of Design Changes for a Torque and Drag Reduction Performance Drilling Subلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
New Aspects of Torque-and-Drag Modeling in Extended-Reach Wellsلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
The Control And Modelling Of Fluid Leak-Off During Hydraulic Fracturingلینکonepetro1984[vip-members]دانلود[/vip-members]
Fracturing Fluid Leakoff And Net Pressure Behavior in Frac & pack Stimulationلینکonepetro1995[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effect of Fracturing Fluid and Its Cleanup on Well Performanceلینکonepetro1985[vip-members]دانلود[/vip-members]
Reducing Surface Tension To Improve Clean Up Efficiency Of Hydraulically Fractured Wells: Does It Really Work?لینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
orque and Drag Modeling for Horizontal Openhole Completionلینکonepetro2005[vip-members]دانلود[/vip-members]
Applications of Nanotechnology in the Oil & Gas industry: Latest Trends Worldwide & Future Challenges in Egyptلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Drillstring Analysis with a Discrete Torque-Drag Modeلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Two Double Azimuth-Double "S"-Shaped Wells Planned and Drilled Using Torque and Drag Modeling لینکonepetro1992[vip-members]دانلود[/vip-members]
Quantifying Tortuosities by Friction Factors in Torque and Drag Modelلینکonepetro2002[vip-members]دانلود[/vip-members]
Study of Polyacrylamide/Cr (III) Hydrogels for Conformance Control in Injection Wells to Enhance Chemical Flooding Processلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Case Study of a Novel Hydraulic Fracturing Method That Maximizes Effective Hydraulic Fracture Lengthلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
A Tectonic Influence On Seafloor Stability Along Australia’s North West Shelfلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Experimental and Numerical Investigations of Borehole Ballooning in Rough Fracturesلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
Successful Application of MPD (Managed Pressure Drilling) for Prevention, Control, and Detection of Borehole Ballooning in Tight Gas Reservoir in Cuervito Field, Mexico لینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Liner Drilling Technology as a Mitigation to Wellbore Ballooning - A Successful Case Study in the Gulf of Mexico Shelfلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Analysis of Ballooning Effects During Drilling of High Pressure High Temperature Wellsلینکonepetro1998[vip-members]دانلود[/vip-members]
Nano-emulsions as Cement Spacer Improve the Cleaning of Casing Bore During Cementing Operationsلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Properties of Oil Well Cement Reinforced by Carbon Nanotubesلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Poroelastic Effects on Borehole Ballooning in Naturally Fractured Formationsلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
Wellbore Stability in Unconventional Shales - The Design of a Nano-Particle Fluidلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Wellbore Strengthening- Nano-Particle Drilling Fluid Experimental Design Using Hydraulic Fracture Apparatusلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Nano-Technology – Its Significance in Smart Fluid Development for Oil and Gas Field Applicationلینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
Rheological Properties of Surfactant-Based and Polymeric Nano-Fluidsلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Applications of Micro and Nano Technologies in the Oil and Gas Industry - Overview of the Recent Progressلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Preliminary Test Results of Nano-based Drilling Fluids for Oil and Gas Field Applicationلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Emulsion Rheology and Flow Through Unconsolidated Synthetic Porous Mediaلینکonepetro1970[vip-members]دانلود[/vip-members]
Coupled Static / Dynamic Modeling For Improved Uncertainty Handlingلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Polymer/ Gel Enhanced Foam Flood for Improving Post-Waterflood Heavy Oil Recoveryلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Development of Corrosion Inhibitors to Address under Deposit Corrosion in Oil and Gas Production Systemsلینکonepetro2005[vip-members]دانلود[/vip-members]
Development of Green Corrosion Inhibitors for Preventing Under Deposit and Weld Corrosionلینکonepetro2004[vip-members]دانلود[/vip-members]
INHIBITION OF CO2 CORROSION OF 1030 CARBON STEEL BENEATH SAND-DEPOSITSلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effect of Oil-in-Water Emulsions on the Performance of CO2 Corrosion Inhibitorsلینکonepetro2004[vip-members]دانلود[/vip-members]
Laboratory Measurement of Critical Rate: A Novel Approach for Quantifying Fines Migration Problemsلینکonepetro1993[vip-members]دانلود[/vip-members]
Impact of Miscibility on Gas-Oil Gravity Drainage in Fractured Reservoirsلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
Effects of Reservoir Heterogeneities on the Steam-Assisted Gravity-Drainage Processلینکonepetro2008[vip-members]دانلود[/vip-members]
Oil Recovery From Fractured Carbonates by Surfactant-Aided Gravity Drainage: Laboratory Experiments and Mechanistic Simulationsلینکonepetro2008[vip-members]دانلود[/vip-members]
Evaluation of Oil Compressibility Effects on Pressure Maintenance in Naturally Fractured Reservoirs Using Streamline Simulationلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
Big Bore Expandable Liner Hangers for Offshore and Deepwater Applications Reduces Cost and Increases Reliability: Global Case Historyلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Corrosion resistance of martensitic stainless steel OCTG in severe corrosion environmentsلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]
Enhanced Oil Recovery Using Nanoparticlesلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
Zeta-Potential Investigation and Experimental Study of Nanoparticles Deposited on Rock Surface To Reduce Fines Migrationلینکonepetro2013[vip-members]دانلود[/vip-members]
Evaluation on the EOR Potential Capacity of the Synthesized Composite Silica-Core/ Polymer-Shell Nanoparticles Blended with Surfactant Systems for the HPHT Offshore Reservoir Conditionsلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
How EOR Can be Transformed by Nanotechnologyلینکonepetro2010[vip-members]دانلود[/vip-members]
The Role of Diffusion for Nonequilibrium Gas Injection Into a Fractured Reservoirلینکonepetro2012[vip-members]دانلود[/vip-members]
The New, Generalized Material Balance Equation for Naturally Fractured Reservoirs لینکonepetro2009[vip-members]دانلود[/vip-members]
Optimization of Synthetic-Based and Oil-Based Mud Displacements With an Emulsion-Based Displacement Spacer Systemلینکonepetro2005[vip-members]دانلود[/vip-members]
Openhole Gravel-Pack Case Histories Using Alternative Fluid Displacement for Synthetic-Based Mudلینکonepetro2011[vip-members]دانلود[/vip-members]
New Flat-Rheology Synthetic-Based Mud for Improved Deepwater Drillingلینکonepetro2004[vip-members]دانلود[/vip-members]
HRH: Nano Catalytic Process to Upgrade Extra Heavy Crude/residual Oilsلینکonepetro2008[vip-members]دانلود[/vip-members]
Materials Design Strategy: Effects of H2S/CO2 Corrosion on Materials Selectionلینکonepetro2006[vip-members]دانلود[/vip-members]
Combined Effect of CO2, H2S and Acetic Acid on Bottom of the Line Corrosionلینکonepetro2007[vip-members]دانلود[/vip-members]